Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Advocatenkantoor Stalenhoef & Van Haren, hierna te noemen: “Stalenhoef & Van Haren”,  is een samenwerkingsverband (kostenmaatschap) tussen Mr. J.J.C. van Haren en Mr. J.C.N.T. van Haren, ieder afzonderlijk ingeschreven als eenmanszaak in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Zij zijn altijd, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen,  afzonderlijk opdrachtnemer c.q. opdrachtgever van de werkzaamheden. Uitsluitend de advocaat die opdrachtnemer c.q. opdrachtgever is kan in voorkomende gevallen aansprakelijk worden gesteld, altijd met inachtneming van hetgeen in de Algemene Voorwaarden is gesteld. Zie de website www.stalenhoefvanharen.nl.

Artikel 2:

Mr. J.J.C. van Haren en Mr. J.C.N.T. van Haren zijn nooit gezamenlijk opdrachtnemer c.q. opdrachtgever van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk in een zaak anders is overeengekomen. Op alle rechtsverhoudingen tussen de betreffende opdrachtnemer en opdrachtgever zijn uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van de artikelen 7: 404 en 7: 407 lid  2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 3:

De cliënt verplicht zich er toe om de behandelend advocaat direct te informeren over van belang zijnde feiten en omstandigheden, zodra deze bij de cliënt bekend zijn. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de behandelend advocaat verstrekte gegevens en informatie. De behandelend advocaat kan in ieder geval de overeenkomst van opdracht – onder opgave van reden – voortijdig en met onmiddellijke ingang opzeggen in het geval dat er sprake is van een vertrouwensbreuk met de cliënt.

Artikel 4:

Stalenhoef & Van Haren heeft een aparte rekening voor het beheer van gelden van derden ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Stalenhoef & Van Haren te Utrecht.

Artikel 5:

Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever aan Mr. J.J.C. van Haren of Mr. J.C.N.T. van Haren van Stalenhoef & Van Haren honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van opdrachtgever. Onder verschotten worden verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten en dergelijke.

Het honorarium van Stalenhoef & Van Haren wordt per opdracht in overleg met opdrachtgever bepaald. Ten aanzien van het honorarium is Stalenhoef & Van Haren gerechtigd een of meerdere voorschotten in rekening te brengen. Betaalde voorschotten zullen bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

Artikel 6:

Betaling van declaraties van Stalenhoef & Van Haren dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de gefactureerde bedragen niet binnen die termijn op de rekening van Stalenhoef & Van Haren zijn bijgeschreven is opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en is Stalenhoef & Van Haren gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen alsook de buitengerechtelijke kosten conform de wet normering buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 10 % van de openstaande vordering.

Na ommekomst van een termijn van 30 dagen wordt de cliënt – zo hij zich niet binnen deze termijn bij Stalenhoef & Van Haren heeft gemeld – geacht akkoord te zijn gegaan met de declaratie en vervalt verder klachtrecht en opschortingsrecht.

De behandelend advocaat is gerechtigd de werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten of te beëindigen  in het geval een of meerdere declaraties langer dan 30 dagen onbetaald openstaan. Hij doet daarvan schriftelijke mededeling aan opdrachtgever.

Artikel 7:

De aansprakelijkheid van Stalenhoef & Van Haren voor schade voortvloeiende uit dan wel verband houdende met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelend advocaat in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis. Indien de uitvoering van een opdracht aan opdrachtnemer de inschakeling van een derde met zich brengt zal de betreffende opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten dan wel toerekenbare tekortkomingen van deze persoon.

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen in ieder geval door verloop van een jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de behandelend advocaat van Stalenhoef & Van Haren voor die schade.

Artikel 8:

Dossiers worden na beëindiging van de opdracht gedurende vijf jaar bewaard waarna deze worden vernietigd, zonder nadere mededeling. Mocht u binnen de termijn van vijf jaar na beëindiging van de opdracht uw dossier of een deel hiervan willen ontvangen worden hiervoor administratiekosten ad € 30,00 exclusief BTW in rekening gebracht.

Artikel 9:

Op iedere opdracht aan Stalenhoef & Van Haren is de kantoorklachtenregeling van toepassing, die te vinden is op de website van Stalenhoef & Van Haren.

Voor het geval opdrachtgever een vraag of klacht heeft over de dienstverlening van Stalenhoef & van Haren wordt hij verzocht de klacht eerst aan de behandeld advocaat voor te leggen. Mocht in dit overleg geen oplossing bereikt worden dan kan de opdrachtgever zich wenden tot de klachtenfunctionaris binnen ons kantoor, mr. J.J.C. van Haren.

Artikel 10:

De rechtsverhouding tussen Stalenhoef & Van Haren en opdrachtgever is onderworpen aan de Nederlandse rechter en Nederlands recht.

Geschillen uit deze rechtsverhouding kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Advocatenkantoor Stalenhoef & Van Haren is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Utrecht, februari 2022