Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Letselschade

Indien u, buiten uw schuld, een verkeersongeval, medische kunstfout, mishandeling of arbeidsongeval overkomt en u heeft hieraan letsel overgehouden dan kunt u zich tot ons wenden. In de regel kunnen wij u dan geheel kosteloos bijstaan. Al uw schadecomponenten verdienen bijzondere aandacht!

Erfrecht

Bij de afwikkeling van een erfenis kunnen conflicten ontstaan tussen de erfgenamen onderling of met andere belanghebbenden. Wij adviseren en procederen in alle erfrechtzaken. Ook behandelen wij zaken op gebied van notarieel tuchtrecht, aansprakelijkheidsrecht (voor executeurs, vereffenaars, bewindvoerders en notarissen) en de uitvoering van een bewind, volmacht of levenstestament voor overlijden.  

Strafrecht

Indien u een dagvaarding ontvangt voor commune delicten zoals diefstal, mishandeling, rijden onder invloed (inbeslagname rijbewijs) alsmede voor economische delicten, aarzelt u dan niet en neem direct contact met ons op. Wij nemen dan de zaak eerst zorgvuldig met u door en zullen een zo goed mogelijke verdediging opzetten en u tijdens de zitting bijstaan. Uiteraard kunt u ons ook al in een eerder stadium, nadat u aangehouden bent geworden, bereiken.

Arbeidsrecht en ontslagrecht

Indien u als werkgever over wenst te gaan tot ontslag van een werknemer, maar u weet niet hoe u dit op juiste wijze dient aan te pakken dan is het verstandig om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u dan de beste aanpak adviseren. Tevens kunnen wij u adviseren bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
Aan de andere kant staan wij ook werknemers bij die door de werkgever ontslagen (dreigen te) worden. Wij kunnen u ter zake adviseren en begeleiden bij het aangaan van een goede regeling (gouden handdruk) d.m.v. het toetsen van de beëindigings/vaststellingsovereenkomst op o.a. waarborging van uw WW-rechten en hoogte transitie/ontslagvergoeding. Tevens kunnen wij voor u verweer voeren bij zowel het UWV als de kantonrechter.

Huurrecht

Alle kwesties die samenhangen met het huren dan wel verhuren door u van een woning of bedrijfs c.q. kantoorruimte kunt u aan ons voorleggen.
Voor u als verhuurder kunnen wij een passende huurovereenkomst opstellen. Indien u overweegt de huur op te zeggen kunnen wij hierover adviseren en zo nodig procederen met als doel beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming.
Huurders onder u dienen o.a. te denken aan onderhoudsklachten welke maar niet verholpen worden, het opzeggen van de huur en het toetsen van een huurprijs die mogelijk te hoog is vastgesteld.

Contractenrecht

Het contractenrecht regelt op welke wijze overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze moeten voldoen om geldig te zijn en wat er gebeurt als een overeenkomst niet of ten dele wordt nageleefd. Het opstellen en/of beoordelen van overeenkomsten (waaronder het opstellen van “algemene voorwaarden") is daarom een belangrijke zaak. Wij kunnen u hierbij adequaat bijstaan.

Procesrecht

Vaak worden conflicten tussen partijen onderling opgelost. Als dit echter niet lukt kunnen wij voor u onderhandelen en bemiddelen. Soms komen partijen er echter niet uit en dient er geprocedeerd te worden om het conflict te beslechten. Wij staan u met raad en daad bij wanneer u (of uw onderneming) gedagvaard wordt of u wenst over te gaan tot dagvaarden van de wederpartij. Ook voor het opstarten van een incasso traject jegens wanbetalers kunt u uiteraard bij ons terecht.